Aula d´Extensió Universitària de Sabadell, per a la Gent Gran

MENU

Avís legal


L’Aula d’Extensió Universitària de Sabadell, per a la Gent Gran, d`ara endavant, l’Aula, informa els usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i especialment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol.
D`acord amb allò que disposa la normativa vigent, l’Aula només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.
La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l`Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l`autoritat competent a cada moment.
Per això l’Aula es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís d`accedir als llocs web, així com a pràctiques del sector. En els anteriors supòsits l’Aula anunciarà, en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb prou antelació a la seva posada en pràctica.


CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caràcter de confidencial per al personal de l`Aula que gestioni aquesta informació.


INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES


VOLUNTARIETAT

S`informa els usuaris que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquests webs tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d`accés als serveis que les requereixin.


CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents webs, relatius a serveis oferts per l’Aula, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin, en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular l’Aula. Es podran exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.


INFORMACIÓ A L`USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES


Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d`accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, els podrà exercir cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a aquesta adreça:

A L`ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT
(PROTECCIÓ DE DADES)
Plaça Sant Joan s/n, 08202 Sabadell (Barcelona). Espanya

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà del qual quedi constància que s’ha rebut, a l’Aula, a l`adreça indicada.


INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per l’Aula i mai no és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic de la prestació del servei.
L’Aula és responsable d`aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a l’Aula, amb les finalitats de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l`organització, així com la realització d`activitats diverses.


AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, comuniquem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d`estudis estadístics dels usuaris registrats. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se’n sol·licitin, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari d’aquesta recollida i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat de la seva implementació per a l`accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els webs.
Si escau, se sol·licitarà el consentiment dels usuaris perquè l’Aula pugui fer ús de les seves dades per enviar-los informació relativa a l`entitat, les activitats que desenvolupa o altres temes relacionats.


COMPROMÍS DE L`USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES QUEDIN INSCRITES EN UN FITXER

El fet d’introduir les dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d`ús i política de privadesa, i s’entendrà que ha estat informat de les seves condicions d`ús i de l’avís legal, i que es compromet a complir-les íntegrament durant la navegació i participació a www.aulasabadell.cat.


EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L`USUARI

Així mateix, i tret que s`hagi informat l`usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i se n`hagi recaptat el consentiment corresponent, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a l’Aula no tindrà accés, sense el consentiment exprés de l’usuari, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos l’Aula col·laborarà perquè els tercers compleixin la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als tercers esmentats.
L’Aula no ven, lloga o cedeix les dades personals o els correus electrònics dels seus usuaris a d’altres empreses, excepte quan sigui necessari per a la prestació del servei corresponent.


BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D`INFORMACIÓ

Ocasionalment l’Aula envia un correu electrònic notificant millores, novetats o ofertes que es publiquin en aquesta pàgina web d`Aula. En qualsevol moment l’usuari es pot donar de baixa enviant un correu electrònic a admin@aulasabadell.cat


RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l`accés als webs com l`ús que pugui fer-se de la informació i continguts que hi hagi, serà d`exclusiva responsabilitat de l’usuari. Per tant, l`ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles via web, estarà supeditat a la legalitat aplicable, sigui nacional o internacional, i als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d`aquest accés i correcte ús.
Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l`ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia Aula, tot això segons les possibilitats i els fins per als quals estan concebuts.
L’Aula no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts fet pels usuaris o tercers.


INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d`informació contemplat en l`article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, comuniquem que el responsable del web, des d`on es poden descarregar diferents aplicacions, és l’Aula, amb NIF B63103113, amb domicili a la Plaça de Sant Joan s/n, 08202 Sabadell (Barcelona), Espanya, amb domini d`Internet www.aulasabadell.cat, inscrit en el registre corresponent. S’atendran les comunicacions dels usuaris i/o interessats en aquesta adreça de correu electrònic: info@aulasabadell.cat.


CONCEPTE D`USUARI

La utilització del web atribueix la condició d`usuari i implica l`acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per l’Aula en el mateix moment que l`usuari accedeix al web. En conseqüència, l`usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el web, ja que pot haver sofert modificacions.


INFORMACIÓ SOBRE ELS “LINKS” (ENLLAÇOS)

L’Aula no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o "links", o de qualsevol contingut posat a la seva disposició per part de tercers.
Qualsevol ús d`un vincle o accés a un web no propi és fet per voluntat i risc exclusiu de l`usuari i l’Aula no recomana ni garanteix cap informació obtinguda per mitjà d`un vincle aliè a l’Aula, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l`ús o mal ús d`un vincle, o de la informació que se n’obtingui, incloent-hi altres vincles o webs; de la interrupció del servei o de l`accés; o de l`intent d`usar o usar malament un vincle, tant en connectar-se al web de l`Aula, com en accedir a la informació d`altres webs des del web de l`Aula.


INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE “COOKIES”

En aquest web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La seva finalitat és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l`ordinador de l`usuari i que permeten obtenir aquesta informació:
* Data i hora de l`última vegada que l`usuari va visitar el web.
* Disseny del contingut que l`usuari va escollir en la seva primera visita al web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d`accés a les àrees restringides.


RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.
De forma periòdica s`incorporen canvis a la informació continguda.
L’Aula pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
L’Aula ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s`han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.
També s`adverteix que els continguts d`aquest web tenen finalitat informativa quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de l`Aula.


INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D`UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

L’Aula declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que en sigui la causa. Així mateix, l’Aula no es fa responsable de caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d`aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui ser causat als usuaris per causes alienes a l’Aula.
L’Aula no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d`errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que els posa a disposició dels usuaris estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que l’Aula faci tots els esforços per evitar aquest tipus d`incidents.
En cas que l`usuari prengués determinades decisions o realitzés accions basant-se en la informació inclosa en qualsevol dels webs, es recomana que contrasti la informació rebuda amb altres fonts.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per l’Aula, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual i per aquest motiu es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables a la matèria.
Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d`explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l`exprés i previ consentiment i per escrit de l`Aula.
En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents webs i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d`utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de l`Aula o de tercers que en són titulars i que han autoritzat degudament la seva inclusió als diferents webs.
Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al seu funcionament i visualització, constitueixen també una obra en el sentit del Dret d`Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que els resultin aplicables. El seu incompliment implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.
Queda prohibit tot acte en virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de l`Aula.
Concretament, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per l’Aula, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d`aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en la mesura que tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.
L’Aula és lliure de limitar l`accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis que s’hi ofereixen, i també la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar per mitjà del correu electrònic.
L’Aula, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, i sense perjudici de l`única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d`evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions considerats racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.
Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de l`Aula, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s`entén que autoritzen l’Aula per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a l’Aula, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció del dret d`autor que estigui previst legalment. Així mateix, s`entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d`enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió de remuneració per part de l`Aula.
D`acord amb el que s’assenyala al paràgraf anterior, l’Aula queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d`adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre`s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals del dret d`autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.
Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l`esforç portat a terme per l’Aula per al seu funcionament. Concretament, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de l`Aula, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de l`Aula. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de l`Aula sobre les pàgines web i tots els seus continguts. L’Aula no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels webs de l`Aula.

AMB EL SUPORT DE:
Generalitat de Catalunya
TUTELADA PER:
Universitat Autònoma de Barcelona
FEDERADA A:
AFOPA

AMB EL PATROCINI DE:
Ajuntament de Sabadell
HI COL·LABOREN:
Fundació Banc Sabadell Orquesta sinfònica del Vallès Obra Social de Caixa Sabadell Gas Natural Fenosa Gaes Residencia Allegra Juventus Musicals de Sabadell Dicoma
Aula d’Extensió Universitària de Sabadell, per a la Gent Gran - Mapa web · Política de cookies · Avís legal · Contacte · Disseny web Anunzia